കത്തുന്ന കാലത്തിലേക്ക് ഒരു ജാലകം

കത്തുന്ന കാലത്തിലേക്ക് ഒരു ജാലകം

Sunday, June 13, 2010

അദ്ധ്യാപകന്‍

ആദിത്യന്‍ അദ്ധ്യാപകന്‍
അനാദിയാം ജ്ഞാനംവെളിച്ചം
അകം നിറയ്ക്കും പൊരുള്‍
ആരാണ് നീയെന്ന ചോദ്യം
നീയാണ് നീയെന്ന ഒറ്റ ഉത്തരം
രണ്ടിനും ഇടയില്‍
മുഴങ്ങുന്ന ശുഭ്രമാം
ഗംഭീരമൌനമാം അദ്ധ്യാപനം